Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa arrow Kütahya Genel Bilgileri
Kütahya Genel Bilgileri Yazdır E-posta


Kütahya Tarihine Genel Bir Bakış

1. GİRİŞ:

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan Kütahya, bilinen tarihi içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır. Kütahya ili sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski halk Hitit’lerdir. Buna rağmen çevredeki Arkeolojik buluntular ilin yerleşim tarihini çok daha eskilere, ilk çağlara değin götürmektedir. Kütahya için kesin bir kuruluş tarihi verilememekle birlikte; Hitit metinlerinde geçen Assuva tarihiyle ilgili IV. Tuthaliya (M.Ö. 1256–1220) yıllıklarına dayanarak M.Ö. II. binin ortalarında kurulduğu söylenebilir. Kütahya, bugün de işletilen zengin maden yatakları dolayısıyla tarihin her devresinde ilgi görmüş, bu sayede geniş ticaret yollarına sahip olmuş, hızla gelişmiştir. Malazgirt Zaferi’nin ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış olup Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Ayrıca Kütahya “Türk ve dünya askerlik tarihi” nin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

2. ŞEHRE VERİLEN ADLAR :

Eski kaynaklara, sikke ve yazıtlara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı “Kotiaeion”dur. Ünlü Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon bu adın, “Kotys’in Kenti” anlamına geldiğini belirtmektedir. Kotys, Trakya’da yaşayan Odrisler’den olup, Romalılar’ın M.S. 38’de Anadolu’ya gönderdiği bir komutanın adıdır. Kütahya Müzesi’nde bulunan bir sikkede bu ad “Koti” olarak geçmektedir. Kütahya adı, eskisine benzetilerek Türkler tarafından verilmiştir.

3. KÜTAHYA’NIN İLK KURULUŞ YERİ:

İlimizin ilk yerleşim yeri Kütahya kalesi ve çevresidir. Germiyanoğulları döneminde de kullanılan şehir merkezinde yapılan kazılarda Roma dönemi nekropol (mezarlık) alanları bulunmuştur. Ancak şehir merkezinde Frigler dönemine ait önemli bir buluntuya rastlanmamıştır. Kütahya’nın antik dönemdeki yerleşim alanı henüz kesin olarak belirlenememiştir. Ne zaman kurulduğu, nerede kurulduğu, ne zaman ve kim tarafından fethedildiği kesin olarak ifade edilemeyen Kütahya, bir sırlar kentidir.

Yapılan Arkeolojik Kazılar ve Eski Yerleşim Merkezleri :

Bugüne kadar Kütahya ve çevresinde yapılan sistematik kazı ve araştırma sayısı çok değildir. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Clive Foss - Kütahya Kalesi’ni, Epigraf Tomas Drew Bear - Yazıtları, David French - Roma Yolları ve Mil Taşlarını, İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Turan Efe Antik Yerleşimlerden Höyük ve Tümülüsleri araştırmıştır. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Aizanoi Antik Kentinde başlattığı sistematik kazı ve araştırmalar 1970 yılından beri devam etmektedir. Müze uzmanlarının Kütahya il sınırlarında yaptığı inceleme ve araştırma çalışmalarında yüzü aşkın höyük, tümülüs ve antik yerleşim saptanıp belgelenmiş, yapılan kurtarma kazılarıyla kentin tarihini aydınlatacak önemli arkeolojik malzemelere rastlanmıştır. Kütahya Merkez Seyitömer Höyük’te yapılan kurtarma kazılarında Eski Tunç dönemine uzanan toplu buluntular elde edilmiş olup Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde ayrı bir salonda sergilenmektedir. Merkez Ağızören Köyü’nde 2000 yılında yapılan kazılarda Hitit yerleşimine ait nekropol (mezarlık) alanında önemli arkeolojik malzemeler ele geçmiştir. Kütahya’da Eski Tunç Dönemi’ne uzanan toplu buluntu veren en önemli merkez, 1977 yılında kömür çıkartma işlemi sırasında ulaşılan Tavşanlı Tunçbilek, Boyalık ve Gevence mevkileridir. İlin yerleşim tarihine ışık tutan Eski Tunç buluntu merkezleri Seyitömer, Tavşanlı - Kayı Köyü, Altıntaş - Üçhöyük, Domaniç - Elmalı, Simav, Emet ve Çavdarhisar yöreleridir. Buralarda ele geçen buluntular Bitynia dışında tüm Batı Anadolu’da rastlanan tipik Troya çanak - çömleği örneklerindendir. Gaga ağızlılar, üç ayaklı kaplar, depas türü maşrapalar dışında, Balıkesir, Bursa yöresine özgü Yortan kültürünün bezekli kaplarına rastlanması, Kütahya’nın kuzeyinde bu kültürün etkin olduğunu göstermektedir.

4. HİTİT - FRİG DÖNEMİ:
Kütahya yöresi, Hititler Dönemi'nde Assuva'nın doğusunda, Hitit Devlet sınırlarının da batısında yer almaktadır. Antik Çağ bölümlenmesine göre ise ilin doğu yarısındaki toprakları Frigya, batısı da Mysia bölgesindedir.
O dönemde Hititlerin siyasal etkisi dışında kalan Batı Anadolu'daki pek çok kent konfederasyonlar şeklinde örgütlenmiştir. Kuzeybatı Anadolu'daki As-suva Konfederasyonu bunlardan biridir ve Kütah­ya'nın batısında kalan topraklar bu konfederasyona bağlıdır. İlin kuzey kısımları ise zengin gümüş yatak­ları ve buna bağlı gelişmiş ticaret yolları dolayısıyla Hititlerin sürekli ilgi ve etki alanında kalmakta, bu yüz­den sıkça saldırılara uğramaktadır
Hitit İmparatorluk döneminin sonuna doğru doğuda Assuva yöresindeki bakır yataklarının Asurlar'a kaptırılması, Hitit­ler'in Kütahya'ya ilgisinin artmasına ne­den olmuştur. Bu sırada Assuva'nın ba­şında Sum Dlama, Hititler'in başında IV. Tuthaliya bulunmaktadır. (M.Ö. 1256-1220).
Assuva'ya saldıran Hititler'in ülkeyi yakıp yıktıklarını, Assuva kralı ve oğlu Kukkulis'i tutsak alıp Hattuşaş'a götür­düklerini IV. Tuthaliya yıllıklarından öğre­niyoruz.
M.Ö. 1200'lerde Trakya'dan Anado­lu'ya büyük dalgalar halinde geçen Frig-ler, bölgede Hitit egemenliğine son verip, doğuda Kızılırmak, güneybatıda Burdur Gölü'ne kadar uzanan geniş bir alanı yurt tutmuşlardır.
Bursa, Balıkesir yörelerine gelen yeni oymakların eskilerini daha doğuya sürmeleri sonucunda Kütahya'nın batı kesimleri Mysia bölgesinde yer almıştır.

Yine Frigler'in bir kolu olan Bitin ve Tinler'in Kütahya'nın kuzeyine Bilecik-Sakarya bölgesine yerleştikleri görülmektedir. Frigler'in asıl kalabalık oymaklarının ise Afyon, Eskişehir, Kütahya üçgenin­deki bölgeye yerleşmesi sonucunda, Kütahya'nın doğusu Epiktetos Frigyası adını almıştır. Kütahya'nın güneyine, Temnos (Şaphane) ve Dindimos (Murat) Dağı'na kadar yayılan Frigler yerli Hititler'le karışıp kaynaştıkça güçlenmiş, kültür alanlarını genişleterek doğuda Fırat'a, batıda Ege Denizi'ne kadar dayan­malarına rağmen Lidyalılar üzerinde sürekli bir ege­menlik kuramamışlardır.
Frig Yerleşimi-Söğüt Köyü
M.Ö. VIII. yüzyılda devlet olarak örgütlenen Frigler'in barışçı bir toplum olarak geliştiği, tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ilekendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri görülmektedir. Antik kay­naklar, ünlü masalcı Ezop'un doğum yeri olarak Kütahya'yı göstermektedir.
M.Ö. 676'da Kafkasya üzerinden Anadolu'ya giren Kimmerler'in, Frigya Kralı III. Midas'ı yenerek Kütahya ve çevresini ele geçirdiği, daha sonra M.Ö. 607'de Lidya kralı Alyattes'in Kimmer egemenilğine son verdiği gözlenmektedir. Lidyalılar döneminde Efes'ten başlayıp başkent Şart, Uşak ve Kütahya'dan geçerek Adalar Denizi ve Kızılırmak'ın doğu yakasını birbirine bağlayan Kral Yolu bu dönemde yapılmıştır.
Doğuda gelişerek Anadolu'yu Marmara'ya kadar istila eden Persler'in ünlü kralı II. Kyros, M.Ö. 546'da Lidyalıları tarihten silmiş, Kütahya'yı Frig Satraplığı'nın merkezi yaptığı Dinar'a bağlamıştır. Pers yönetiminin zayıflamasıyla M.Ö. 334'te Biga Çayı civarındaki savaşı kazanan Makedonyalı İskender bölgede üstünlük kurmuştur. İskender'in M.Ö. 324'te ölümüyle Kütahya ve çevresi komutan­larından Antigonas'a geçmiştir. Bölgede M.Ö. III. yüzyılın başlarında yaşanan karışıklıklardan sonra
Bergama Krallığının üstünlük sağladığı ve M.Ö. 133 tarihinde Kütahya'nın Roma'nın Asya Eyaleti sınırlarına dahil edildiği görülmektedir.

5. ROMA VE BİZANS DÖNEMİ
Kütahya, Roma egemenliğine girdiği sırada böl­gede küçük şehir devletleri vardır. Kütahya'da Koti-aeion, Gediz'de Cadı, Simav'da Synaus, Emet'te Ti-beriopolis, Simav Boğazköy'de Ancyra, Altıntaş'ta Soa ve Çavdarhisar'da Aizanoi Antik yerleşim mer­kezleri bulunmaktadır. Bu şehir devletlerini Claudius unvanlı valiler yönetmiş, toplanan verginin bir bölü­münü merkeze gönderip kalanını kentin imarına har­camışlardır. O dönemin en büyük şehri olan 120 bin nüfuslu Aizanoi'nin Zeus Tapınağı, İmparator Hadrian MS. (117-138) döneminde toplanan arazi vergileriyle yaptırılmıştır. Bu bölgede (302) tarihinde yapıldığı saptanan bir borsa binası vardır. Duvarları üzerinde Latince fiyat listeleri bulunmaktadır. Bu lis­teler fiyat artışlarını önlemek için konulmuştur.

M.S.395'te Roma İmparatorluğu'nin ikiye ayrıl­masıyla Kütahya, Doğu Roma İmparatorluğu (Bi­zanslında kalmıştır. Bu dönemde önemli bir pisko­posluk merkezi olan Kütahya hızla gelişmiş, çevresi­ne yapılan kalelerle korunaklı bir kent haline getiril­miştir. Zeus Tapınağı kiliseye çevrilmiş, il ve çevre­sinde çok sayıda kilise inşa edilmiştir.

6. SELÇUKLULAR DÖNEMİ :
1071 'de Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'a yenilen Bizans İmparatoru Romanos Diogenes salıverildikten sonra Bizanslılar tarafından Kütahya Kalesi'ne getiril­miş ve gözlerine mil çekilerek cezalandırılmıştır.
Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075'te İznik'i aldıktan sonra Kütah­ya ve yöresine akınlar düzenlemiş, 1078'de şehri ele geçirmiştir.
II. Yakup Çelebi İmaret Külliyesi
1097'de Haçlıların saldırısıyla Bizans'ın eline ge­çen Kütahya 1182'de Selçuklular tarafından geri alın­mıştır. 1186'da II. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırınca Kütahya Gıyaseddin Keyhüsrev'e düş­müş, çıkan karışıklıklar ve kardeş kavgaları sırasında 1196'da Kütahya tekrar Bizanslıların eline geçmiş, 1233'de Alaeddin Keykubad zamanında Anadolu Selçuklularına yeniden kazandırılmıştır
Kütahya'daki Hıdırlık Mescidi, Yoncalı Hamamı ve Camisi, Balıklı Camii ve Medresesi Selçuklu döne­mi eserlerindendir.

7. BEYLİKLER DÖNEMİ
I. Alaaddin Keykubad döneminde 1230'da Ana­dolu'ya gelen Germiyanoğlu Aşireti, Malatya yöresi­ne yerleştirilmiş olup 1240'ta Baba İshak ayaklanma­sında Selçuklulara yardım etmişlerdir. 1243 Kösedağ bozgunundan sonra artan Moğol baskısı karşısında Germiyanoğulları 1260'ta göç ederek Kütahya yöre­sine yerleşmiştir.
Ulu Camii
1277'de Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma­sıyla Kütahya ve yöresi Germiyanoğullarfnın payına düşmüş, hızla gelişen Germiyanoğlu Beyliği, Batı Anadolu'nun en güçlü beyliği olmuştur. İlk beylerinin Alişir olduğu bilinmektedir. Alişiroğlu I. Yakup 1300'de bağımsızlığını ilan ederek Kütahya'yı baş­kent yapmıştır. 1340'ta yerine geçen oğlu Mehmet Bey döneminde gelişimini sürdüren Germiyanoğlu Devleti'nin başında 1361'de Süleyman Şah görün­mektedir. Bu dönemde Osmanlı Sultanı I. Murad'ın
Vacidiye Medresesi
oğlu Bayezid'e kızını veren Süleyman Şah, Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı'yı kızı Devlet Hatun'un çeyi­zi olarak Osmanlılar'a vermiştir. (1381) Yıldırım Baye-zid 1389'a kadar Kütahya'da valilik yapmıştır. Süley­man Şah, Kula'ya çekildikten sonra 1387'de ölmüş, yerine oğlu II. Yakup Bey geçmiştir. Germiyanoğulla­rı Beyliği II. Yakup'un vasiyeti üzerine 1429'da Os­manlılara katılmıştır.
Kütahya'daki Germiyanoğlu eserleri arasında bu­gün Çini Müzesi olan II. Yakup İmaret Külliyesi, şimdi Arkeoloji Müzes olan Umur-Bin Savcı Medresesi ile İshak Fakih Camii ve Medresesi sayılabilir. Germiyan oğulları döneminde Yıldırım Bayezid'in Kütahya Valili­ği sırasında yapımına başlanan Ulu Camii XV. Yüzyıl­da Musa Çelebi döneminde tamamlanmıştır.

8. OSMANLILAR DONEMİ :
1429'da Germiyanoğlu II. Yakup'un vasiyeti ile Osmanlılara geçen Kütahya bu dönemde bir sancak merkezidir. 1451'de Anadolu Beylerbeyliği'nin mer­kezi olan Kütahya'da Kanuni'nin oğulları Şehzade Bayezid (1542-1558) ve (Sultan II.) Selim (1558-1566) valilik yapmışlardır.
1511'de Safavilerin Anadolu'da yaptıkları bölü­cülük sonucunda çıkan Şahkulu ayaklanması Kütah­ya'ya kadar yayılmıştır. 1833'te Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Kütah­ya'yı işgali ve aynı yıl imzalanan Kütahya Antlaşması ile şehri terk etmesi dönemin kayda değer olaylarıdır. Kütahya Osmanlı mimarisinin güzel örnekleriyle do­natılmış, çeşme, köprü, cami, medrese, han ve ha­mamlarla imar edilmiştir. Selçuklulardan bu yana de­vam eden çini sanatı bu dönemde en parlak devrini yaşamıştır. Dünya tarihinin devlet gözetiminde yapı­lan ilk toplu iş sözleşmesi, Fincancılar Esnafı An­laşması adıyla 13 Temmuz 1766 tarihinde Kütah­ya'da imzalanmıştır.
1849'da Osmanlı Devleti'ne sığınan Macar ba­ğımsızlık hareketinin önderi Lajos Kossuth ve bera­berindeki 56 mülteci, 1850-1851 yıllarında Kütah­ya'da konuk edilmiştir. Lajos Kossuth'un Kütahya'da kaldığı ev 1982 yılında müze haline getirilmiştir.
1867'de Hüdavendigar Vilayetine bağlı bir san­cak merkezi olan Kütahya, 8 Ekim 1923'te vilayet ol­muştur.

9. MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET DÖNEMİ:
Kütahya'nın Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Cumhuriyetimizin kurulması için verilen bağımsızlık mücadelesinin en önemli saf­hası ilimiz sınırları içerisinde yaşanmıştır.
I. Dünya Savaşı sonunda itilaf devletleri, Mond­ros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Ana­dolu'yu işgale başladılar. İşgaller karşısında milleti ve memleketi savaşa sürükleyenler, kendi hayatlarının endişesine düşerek gerekli tedbirleri almamışlar­dı.Ordunun elinden cephanesi alınmış, itilaf devletle­ri türlü vesilelerle yurdun çeşitli bölgelerini işgale baş­lamışlardır. İtilaf donanması İstanbul'da; Fransızlar, Adana'da; İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzi­fon'da; İtalyanlar, Antalya ve Güneybatı Anadolu'da bulunuyorlardı. 15 Mayıs'ta itilaf devletlerinin izni ile Yunan ordusu İzmir'e çıkmıştır. Bu durum karşısında Türk milleti tarih boyunca gösterdiği "millet olma bilin­ci" içerisinde işgallere karşı Kuva-i Milliye hareketini başlatmıştır.
Kütahya'da Milli Mücadele 20 Eylül 1919 günü başlamıştır. Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı İsmet, Yüzbaşı Süleyman ve Mülazım Tahsin Beyler Kütah­ya'ya gelerek Kuva-i Milliye Teşkilatını kurmuşlardır. Teşkilatın başına Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Nüzhet Bey seçilmiştir. İsmail Hakkı Bey Komutasın­da oluşturulan 350 kişilik bir müfrezenin İngilizleri Kü­tahya'dan çekilmek zorunda bırakması Kütahya'da Milli Mücadelenin ilk başarısıdır.
Kütahya'da, Milli Alayı kurmayı başaran (Prişti-neli) İsmail Hakkı Bey, Batı Cephesi Komutanı Ali Fu­at (Cebesoy) Paşa tarafından Kütahya Milil Alayı Ku­mandanlığıma atanmıştır. İsmail Hakkı Bey Pozantı Kongresi'nden dönmekte olan Mustafa Kemal Paşa'ya Afyon'da bulunduğu sırada telgraf çekerek Kütahya'ya "Milli Alayı" denetlemesi için davet etmiş­tir.
6 Ağustos 1920 tarihinde Kütahya'ya gelen Mus­tafa Kemal Atatürk, Milli Alayı denetlemiş ve Kütah­ya'dan ayrılırken Kütahya Mutasarrıfı Sait Bey'e ken­di el yazısıyla takdirname vermiştir.

Kütahya Milli Alayı, Milli Mücadele yıllarında önemli görevler üstlenmiş, işgal yıllarında büyük ya­rarlılıklar göstermiştir. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin antlaşmayı tanımadığını ilan etmesi üzeri­ne işgal hızlanmış, Yunanlılar 13 Temmuz'da Altın­taş'a, 14 Temmuz'da Tavşanlı'ya, 17 Temmuz'da Emet, Simav ve Kütahya'ya 3 Eylülde Simav'a, 5 Ey­lülde Gediz'e girmişlerdir. 28 Temmuz 1921'de Kü­tahya'ya gelen Yunan Kralı Konstantin Savaş Konse­yini burada toplayıp Ankara üzerine yürüme kararı çı­kartmıştır.
Yunan Ordusunun bu ilerleyişi karşısında Türk Ordusu, Sakarya'da Başkomutan Mustafa Kemal ko­mutasında dünya savaş tarihinde örneği görülmeyen bir taktikle büyük bir zafer kazanmıştır.
Sakarya'da durdurulan düşman ordusunu tama­men yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazır­lık döneminden sonra 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Büyük Taarruzu başlat­tı. Bu çarpışmalar sırasında Türk askeri, tarihimizin her döneminde görülen kahramanlık ve fedakarlıkla­rına yenilerini ekledi. 57. Tümen Komutanı Albay Re­şat (Çiğiltepe) Bey'in Çiğiltepe'nin alınmasının yarım
saat gecikmesi üzerine görevini yerine getirememe­nin üzüntüsü ile kendisini vurması, bu anlayışa örnek teşkil eder. Zaferden sonra buraya Albay Reşat Çiğil­tepe Anıtı yapılarak anısı ölümsüzleştirilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruzu bizzat cephede idare ederek üstün askerlik vasıflarını gös­termiş ve her zaman askerinin yanında Türk ordusu­na büyük moral ve destek olmuştur.
30 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal'in Zafertepe'den bizzat yönettiği meydan muharebesin­de Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanın­da Yunan birlikleri tamamen sarılmış ve imha edilmiş­lerdir. Kızıltaş Deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri ve General Trikopis, General Di-yenis ve bir çok Yunan komutanı kaçmışlardır.
Başkomutan Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa Çalköy'de yıkık bir evin avlusun­da kırık bir kağnı arabasının üzerinde durum değer­lendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve Yunanlıları mağlup etmek için İzmir'e girmek görüşüne varmışlardır. Mustafa Kemal burada Batı Cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere bir bildiri yayınlamıştır.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyonka-rahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde, zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılma­yacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu gele­ceğine güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki ba­şarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracı­lık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli ola­rak yerine getireceğim. Ödüllendirme için Başku­mandanlığa öneride bulunulmasını, Cephe kuman­danlığına büyürdüm: Bütün arkadaşlarımın, Anado-
lu'da daha başka meydan muharebeleri de verilece­ğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herke­sin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kulla­narak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!"
Böylece Kütahya 30 Ağustos Zaferi ile düşman işgalinden kurtarılmış, bunu 1 Eylülde Gediz, 3 Ey-lül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izlemiştir.
9 Eylülde İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu Mustafa Kemal'in emrini büyük bir başarı ile yerine getirmiştir.

 

Duyurular

3 Ay Ötelemeli İhtiyaç Kredisi! DenizBank ve Mali Müşavirler Odası iş birliği ile Oda üyesi Mali Müşavirler %0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisinden 3 ay öteleme avantajıyla tahsis ücreti ödemeden yararlanabilecektir.
İçeriğin devamı için tıklayınız.

SGK TEŞVİKLERİ VE TEŞVİK HESAPLAMA PROGRAMI  

GÜNCEL SGK VE MUHASEBE UYGULAMALARI

E-DÖNÜŞÜMÜN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

E-DEFTER UYGULAMALARI / LUCA İLE E-DÖNÜŞÜM

Konkordato Komiserliği TÜRMOB 2019/1. Dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Başvuruları 4 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve diğer hususların düzenlendiği “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” 30/01/2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Usul ve Esasları’nın belirlendiği 171 Numaralı Genelge ise 26/06/2019 tarihinde duyurulmuştur.

Anılan düzenlemelerde, komiser listesine kabul şartları arasında özet olarak; konkordato komiserliği temel eğitimini tamamlamış olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olmak ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak şartları yer almıştır.

TESMER'e T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, “Ankara”da “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” verebilmek üzere izin verilmiştir. Bu izin çerçevesinde, Ankara’da yapılacak olan “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” için 2019/1. dönem başvuru takvimi belirlenmiştir. 2019/1. dönem eğitim başvuruları 4 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen meslek mensupları 950,00 TL + KDV ve diğer meslek erbapları 1.140,00 TL + KDV olan eğitim ücretini; http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesininin Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-917065 (IBAN NO: TR70 0006 4000 0014 2480 9170 65) nolu hesabına da TC Kimlik Numarası belirtilerek ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.

TESMER tarafından, 2018 yılında yapılmış olan “Konkordato Komiserliği Eğitimi”ne katılmak üzere 750,00 TL + KDV tutarında ödeme yapmış ancak mevzuat değişikliği nedeniyle eğitim alamamış olanlar, http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden ek bir ödeme yapmaksızın eğitim başvurularını güncelleyebileceklerdir.
 E-dönüşüm etkinliği

12 Kasım Salı günü uyumsoft ve odamız ile birlikte gerçekleştireceğimiz Kahvaltı ve E-dönüşüm Etkinliği ( VUK 509'un yorumlanması ve sahada uygulanması hakkında sunum ) ile ilgili katılımcı formu için tıklayınız.


Etkinlik:

E-dönüşüm etkinliği(VUK 509'un yorumlanması ve sahada uygulanması)
Program :
09:30  Kahvaltı
10:30
  VUK 509'un yorumlanması ve sahada uygulanması hakkında sunum
13:00  Kapanış

Yer : Grand Çınar HOTEL - Kütahya

Adres : Cumhuriyet Mh. Haymeana Cad. No:51 Merkez / KÜTAHYA
Tel: 0274 271 07 07


E-DÖNÜŞÜM  

TERCUMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU İL AN;KÜTAHYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca;
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinde aşağıda belirtilen tercüman ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 2020 yılında tercüman olarak görev yapacakların listeleri hazırlanacaktır.Komisyonumuzca belirlenen dillerde tercüman olarak görev yapmak isteyen gerçek
ve tüzel kişilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 15 Ekim 2019
tarihinden 31 Ekim 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını içeren ve aşağıda belirtilen belgelerin eklendiği başvuru formuyla Komisyonumuza başvurmaları gerekmektedir. Talepleri kabul edilenlere ilişkin liste 28 Kasım 2019 Perşembe günü Adliye Divanhanesinde asılmak suretiyle ve www.kutahya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.Tercüman ihtiyacı bildirilen diller:
1.Afganca, 2.Arapça, 3.Almanca, 4.Bulgarca 5.Çince, 6.Farsça, 7.Fransızca,
8.Japonca, 9.İngilizce, 10.İşaret dili, 11.İtalyanca 12.Kürtçe, 13.Rusça 14.Yunanca
Listeye kayıt olabilmek için aranacak nitelikler:
a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c)En az ilkokul mezunu olmak
d)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
e)Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan
veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik
yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
f)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat
icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
g)Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,
h)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak

Tercüman Listesi Başvuru dilekçelerine eklenecek belgeler:
a)Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname
sertifika gibi belgeler,
d)İki adet vesikalık fotoğraf,
e)Mezuniyet durumunu gösterir belgelerin eklendiği dilekçeyle Komisyonumuza
başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru formları www.kutahya.adalet.gov.tr adresinden temin
edilecektir.)


SEÇMEN ASKI LİSTESİ 23.Olağan Genel Kurulumuzda gerçekleşecek seçimlere ilişkin YSK Onaylı seçmen listemiz 08:00 İtibari ile Odamızda Askıya çıkartılmıştır. 29/04/19 Tarih 17:00'a kadar askıda kalacaktır. KSMMMO Yönetim KuruluGenel Kurul İlanı ve Gündem
KÜTAHYA SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN
 
 
Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının, 23. Olağan(SEÇİMLİ) Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde 04-05 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00’da Dumlupınar Mah. Şehit Piyade Onbaşı Ali Şahan Sok. No:4 Kütahya adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 18-19 Mayıs 2019 tarihinde Dumlupınar Mah. Şehit Piyade Onbaşı Ali Şahan Sok. No:4 Kütahya adresindeki odamız binasında yapılacaktır.
 
Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı rica ederiz. Saygılarımızla.


E-FATURA E- DEFTER E-ARŞİV E-İMZA KEP ÜRÜNLERİ ODAMIZDAN TEMİN EDİLİYOR

Değerli Meslek Mensuplarımız

 

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-bilet, e-imza ve kep hizmetleri için özel avantajlı koşullarda EDM BİLİŞİM ile anlaşma sağladık. EDM Bilişim’in avantajlı hizmet sağlama detayları aşağıdadır.

 

Bu anlaşmamız kapsamında, Sizlere E-İmza ve KEP hizmetleri için;

 

· Tüm uygulamalara tek JAVA ile erişim olanağı veren sertifika sağlanacaktır.

· 15 dakikada E-İmza ve KEP’inizin yerinizde teslim ve kurulumu yapılacak.

E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter ve E-Bilet hizmetleri içinse;

 

· EDM merkezden özel müşteri temsilcisi atanacak.

· Kütahya’da teknik ve idari temsilciler hizmet verecek.

· Mükellefin ve sizlerin kullanmakta olduğu tüm programlara tam entegrasyon sağlanacak.

· Tek şifreyle tüm mükelleflerinize bir arada erişebileceğiniz bir panel sizlere sunulacak.

· Geçmiş dönemdeki tüm e-fatura ve e-defterler, 10 yıl boyunca ücretsiz saklanacak.

· Sabit ücret olmayan ve kontör yakmayan rekabetçi etik tarifeler uygulanacak.

 

 

Saygılarımızla

 

 

 

EDM Bilişim Yetkilileri:

 Kütahya SMMM Odası - 0274 223 17 89 – iletisim@kutahyasmmmo.org

 

CEM RAMİS KIZILTAŞ - 0506 461 78 63 – cemesdizayn@hotmail.comTÜRMOB KART

Birliğimizce yürütülen Türmob Kart Projesinde gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, Meslek Mensuplarımızın ve aday Meslek Mensuplarımızın Kimlik Belgeleri Değişecektir. Bu kapsamda kartlar basılmadan önce meslek mensuplarımızca ve aday meslek mensuplarımızca e-Birlik ve TEOS sistemleri üzerinden bilgi ve fotoğraf güncellemesi yapılması gerekmektedir. 01/01/2018 Tarihine kadar bilgilerini güncellemeyen meslek mensuplarının ve aday meslek mensuplarının kimlik belgeleri Birliğimizde mevcut bilgiler ve fotoğraflar esas alınarak basılacaktır. Konu ile ilgili bilgi dökümanlarına sitemiz dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.

 


TÜRMOB UN MUHASEBE MÜZESİ TÜRMOB UN MUHASEBE MÜZESİ HAKKINDAKİ YAZISI EKTEKİ DOSYADA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
EK İÇİN
TIKLAYINIZ
Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
M. Tahir KULALI
Yeni sitemizin Kütahyadaki meslek camiam
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi